Australia U23
23
13
China U23
    • 18th Oct 2012
    • 13:00
Time (minutes)0
Australia U230
China U230
0 60
MinuteMin Info Score 23 - 13Score
1 score Australia U23 - Megan MILDE [AUS06] (Long) [1 - 0]
2 score Australia U23 - Joshua BERNEY [AUS10] (Medium) [2 - 0]
2 score Australia U23 - Daniel PAPALIA [AUS12] (Long) [3 - 0]
3 score Australia U23 - Melanie JOHNSON [AUS04] (Medium) [4 - 0]
3 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [4 - 1]
3 comment Time out 1 for China U23.
4 score Australia U23 - Joshua BERNEY [AUS10] (Near) [5 - 1]
10 score China U23 - Ruiyu ZHANG [CHN12] (Near) [5 - 2]
11 score China U23 - Xue-Jin LIAN [CHN02] (Medium) [5 - 3]
14 score Australia U23 - Joshua BERNEY [AUS10] (Penalty shot) [6 - 3]
15 score Australia U23 - Megan MILDE [AUS06] (Medium) [7 - 3]
16 score Australia U23 - Ashlee OTHEN [AUS01] (Medium) [8 - 3]
17 score China U23 - Ruiyu ZHANG [CHN12] (Penalty shot) [8 - 4]
17 score Australia U23 - Megan MILDE [AUS06] (Medium) [9 - 4]
18 substitution China U23 - Jing-Yi YIN [CHN04] substituted Xin ZHANG [CHN01]
20 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [9 - 5]
20 score Australia U23 - Daniel PAPALIA [AUS12] (Medium) [10 - 5]
25 score China U23 - Qiang XIAO [CHN16] (Near) [10 - 6]
29 score Australia U23 - Megan MILDE [AUS06] (Running in shot) [11 - 6]
30 score China U23 - Yi-Chun SHAO [CHN11] (Long) [11 - 7]
30 score Australia U23 - Adam ROBERTSON [AUS13] (Long) [12 - 7]
30 comment Half time: 12 - 7 in favour for Australia U23
31 substitution China U23 - Fan DING [CHN14] substituted Ruiyu ZHANG [CHN12]
31 score China U23 - Jing-Yi YIN [CHN04] (Running in shot) [12 - 8]
32 score Australia U23 - Joshua BERNEY [AUS10] (Medium) [13 - 8]
33 score Australia U23 - Megan MILDE [AUS06] (Free pass) [14 - 8]
33 substitution China U23 - Shuo -Fei SHANG [CHN03] substituted Xi WANG [CHN07]
34 score Australia U23 - Daniel PAPALIA [AUS12] (Penalty shot) [15 - 8]
35 score Australia U23 - Daniel PAPALIA [AUS12] (Penalty shot) [16 - 8]
40 score Australia U23 - Patrick BRANFORD [AUS09] (Medium) [17 - 8]
40 comment Time out 1 for Australia U23.
41 score China U23 - Yi-Chun SHAO [CHN11] (Penalty shot) [17 - 9]
47 score Australia U23 - Daniel PAPALIA [AUS12] (Medium) [18 - 9]
48 substitution Australia U23 - Jessica CRISPE [AUS07] substituted Melanie JOHNSON [AUS04]
49 score Australia U23 - Adam ROBERTSON [AUS13] (Long) [19 - 9]
49 comment Time out 2 for China U23.
50 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [19 - 10]
50 substitution Australia U23 - Christopher WEBB [AUS08] substituted Daniel PAPALIA [AUS12]
51 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Long) [19 - 11]
53 score Australia U23 - Adam ROBERTSON [AUS13] (Medium) [20 - 11]
53 score China U23 - Jing-Yi YIN [CHN04] (Medium) [20 - 12]
53 substitution Australia U23 - Daniel PHILLIPS [AUS11] substituted Joshua BERNEY [AUS10]
56 score China U23 - Shuaishuai LIANG [CHN09] (Medium) [20 - 13]
56 comment Time out 2 for Australia U23.
58 substitution Australia U23 - Tamika ZILM [AUS05] substituted Megan MILDE [AUS06]
58 comment Australia U23: penalty missed by AUS09 - Patrick BRANFORD
58 score Australia U23 - Daniel PHILLIPS [AUS11] (Medium) [21 - 13]
58 score Australia U23 - Jessica CRISPE [AUS07] (Medium) [22 - 13]
60 score Australia U23 - Ashlee OTHEN [AUS01] (Medium) [23 - 13]
60 comment End of the game. Final score: 23 - 13 in favour for Australia U23
Australia U23
Number Name Sex Position Score
AUS01 Ashlee Othen D 2
AUS02 Samantha Adams A 0
AUS13 Adam Robertson D 3
AUS09 Patrick Branford A 1
AUS06 Megan Milde A 5
AUS04 Melanie Johnson D 1
AUS10 Joshua Berney A 4
AUS12 Daniel Papalia D 5
RESERVES
Number Name Sex Position Score
AUS03 Emily Hutchesson R 0
AUS05 Tamika Zilm R 0
AUS11 Daniel Phillips R 1
AUS07 Jessica Crispe R 1
AUS14 Andrew Hutchesson R 0
AUS08 Christopher Webb R 0
China U23
Number Name Sex Position Score
CHN01 Xin Zhang D 0
CHN06 Mu-zi Li A 0
CHN07 Xi Wang A 0
CHN16 Qiang Xiao D 1
CHN11 Yi-chun Shao A 2
CHN02 Xue-jin Lian D 1
CHN09 Shuaishuai Liang A 5
CHN12 Ruiyu Zhang D 2
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN17 Hao-yu Wang R 0
CHN14 Fan Ding R 0
CHN03 Shuo -fei Shang R 0
CHN05 Yu-chan Cao R 0
CHN08 Shuanghong Li R 0
CHN04 Jing-yi Yin R 2
CHN13 Zixi Ren R 0
CHN15 Yuan Gao R 0

Top scorers